Bra att veta

Specialisttandvård

Vi har möjlighet att remittera till specialisttandvården i Värmland om du som patient har specifika problem som vi inte kan tillgodose. Ett exempel är tandreglering för barn och ungdomar, även vuxna är välkomna dit efter remiss från behandlande tandläkare. Ett annat exempel är remiss till Avdelningen för käkkirurgi, Centralsjukhuset om vi vid undersökning ser någon förändring som vi inte säkert kan diagnosticera, tex slemhinneförändring.

Garantier

Vi erbjuder tre års garanti på alla former av protetisk behandling som innefattar tandtekniskt arbete. Vi omfattas också av försäkring om skada skulle uppstå under behandling.

Patientinformation

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifter behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård.
Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa.
De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är patientdatalagen och dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- & kvalitetsuppföljning.
En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan.
Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- & sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke. Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vilar på oss i egenskap av vårdgivare.
Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst 10 år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi inte har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.
Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Få dina personuppgifter rättade eller raderade: Få dina personuppgifter rättade eller raderade: Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste duvända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal
Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas läggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din journal
Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifterkrävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns pappersburen.

Invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke
Om du lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på personuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare David Wikander är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation hos oss på Wikanders Tandvård AB, organisationsnummer 556204-2894.

Hur kontaktar du oss?

Hos oss på Wikanders Tandvård ansvarar David Wikander för dataskyddsfrågor.
Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandling av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på e-post: frisktand@wikanders.se

Patientinformationen uppdaterades senast 2018-06-11

Integritetspolicy Wikanders Tandvård AB

Denna policy förklarar hur vår webbplats uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på Patientinformationen.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi inte har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamålden blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar avdina uppgifter.Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig eller annan leverantör.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter. Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Du har rätt att begära tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifter till ett annan behandlingssystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. Du har rätt att när som helst komma in med klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande på frisktand@wikanders.se
Kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på vår hemsida Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även att meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare David Wikander är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy hos oss på Wikanders Tandvård AB, organisationsnummer 556204-2894.

Hur kontaktar du oss?

Hos oss på Wikanders Tandvård ansvarar David Wikander för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandling av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på e-post: frisktand@wikanders.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-06-11

Ägare av mottagningen är David Wikander och Emelie Pernefur-Eliasson. För ytterligare uppgifter om styrelse och redovisning, klicka här